KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) – RODO, Administrator danych przekazuje następujące informacje:

1.     Administratorem danych przetwarzanych przez Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku jest Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku, reprezentowany przez Dyrektora, siedziba: 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 20, tel. 54 426 99 80.

2.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Pan Jarosław Suliński. W sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr Tel. 515-670-135 lub adresem e-mail: j.sulinski@sysmedica.pl

3.     Administrator, reprezentowany przez Dyrektora, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

  • wykonywać zadania statutowe samorządowego zakładu budżetowego, jakim jest ZAZ,
  • wypełniać obowiązki prawne ciążące na Dyrektorze,
  • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

4.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dane są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

5.     Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

7.     Klienci ZAZ mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów przedstawionych w punkcie 4.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane ani nie będą przekazywane do krajów trzecich.

 

50

miejsc parkingowych

50

podopiecznych

180

ilość miejsc
w sali konfernecyjnej

tel. 54 426 99 80
54 426 99 83


ul. Łęgska 20
87-800 Włocławek


kontakt@zaz.wloclawek.pl