Uprzejmie informujemy, iż ostatnie uruchomienie cyklu prania
w pralni samoobsługowej jest możliwe
o godzinie 16.45.

 

Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony: http://zaz.wloclawek.pl/.

Data publikacji aplikacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZAZ we Włocławku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Lewandowski: dyrektor@zaz.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 426 99 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie wniosków i uwag dotyczących dostępności cyfrowej ZAZ we Włocławkujest dyrektor Marcin Lewandowski kontakt: dyrektor@zaz.wloclawek.pl tel. 54 426 99 80 .

Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrybcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa , przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od chwili wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynk ZAZ przy ulicy Łęgskiej 20 we Włocławku:

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku otwierane są ręcznie, a ich szerokość pozwala osobom poruszającym się na wózkach na swobodne wejście i wyjście  do i z  budynku. Z powodu dostępności nie występuje potrzeba systemu sygnalizacji. Na parkingu wewnętrznym znajdują się poziome oznakowania dwóch miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze wewnątrz budynku są płaskie bez barier w postaci np. schodów, z uwagi na to, że budynek jest parterowy nie ma wind. Drzwi oddzielające jedno pomieszczenie od drugiego są na tyle szerokie, (90 cm i więcej ), że osoby poruszające się na wózkach nie mają problemu z przemieszczaniem się.  Drzwi otwierane są przy pomocy klamek, umieszczonych na wysokościach pozwalających osobom poruszającym się na wózkach na bezproblemowe  wchodzenie i wychodzenie do i z pomieszczeń. Przy każdym pomieszczeniu znajdują się tabliczki, które oprócz oznaczeń  literowych mają oznaczenia dla osób niewidomych i słabo widzących w postaci pisma punktowego Braille’a.

Budynek w pełni dostępny do warunków pobytu osób z  niepełnosprawnością. W łazienkach dostosowanych do potrzeb osób na wózkach jest zamontowany system sygnalizacji tzw. przywoływacz.

W budynku znajdują się łazienki z toaletami dla osób z niepełnosprawnościami  sprawnych ruchowo oraz takie, które są specjalnie  dostosowane dla osób poruszających się na wózkach (specjalne uchwyty, ubikacje na odpowiedniej wysokości)  W tych toaletach zainstalowane są alarmy, które w przypadku jakiegoś  zdarzenia mogą być uruchomione przez osobę tam przebywającą.  W szatniach zainstalowane są prysznice, z których mogą korzystać pracownicy z niepełnosprawnościami. Zarówno szatnia damska jak i męska  wyposażona jest w  szafki przeznaczone na odzież, zamykane na klucz. Każdy z pracowników ma swoją szafkę. 

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Strona internetowa zaz.wloclawek.pl wyposażona jest w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące takie jak:

• Ustawienie wielakości czcionki
• Ustawienie rozmiaru interlinii i odstępów między literami

50

miejsc parkingowych

50

podopiecznych

180

ilość miejsc
w sali konfernecyjnej

tel. 54 426 99 80
54 426 99 83


ul. Łęgska 20
87-800 Włocławek


kontakt@zaz.wloclawek.pl